Procedure

Wanneer er een faillissement is aangevraagd of opgedrongen wordt, is onderstaande de reguliere procedure van een faillissement.

 • De procedure start wanneer een van de 4 boven genoemde partijen een faillissement aanvraagd bij de rechtbank.
 • Het faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank die een curator en een rechter-commissaris aanstelt.
 • De failliet verklaarde verliest van rechtswege de beschikking en het beheer over het vermogen (prive dan wel van de onderneming)
 • De curator treedt op in plaats van de failliet verklaarde, die dan handelingsonbevoegd wordt.
 • De curator beheert de vereffening van de failliete boedel.
 • De curator behartigt ook de belangen van de schuldeisers.
 • De curator zorgt voor de openbaarmaking van het vonnis door registratie bij
 1. de faillissementsgriffie en Kamer van Koophandel
 2. de advertentie in de Staatscourant
 3. de advertentie in een landelijk dagblad
 • Hij onderzoekt de boedel en probeert vast te stellen wat de bezittingen en de schulden van de failliet zijn.
 • De bedrijfsvereniging neemt alle salarisverplichtingen over vanaf de faillissementsdatum. In uitzonderingsgevallen kan het ook gebeuren dat (een gedeelte van) achterstallig salaris wordt meegenomen.
 • De curator bereidt in samenwerking met de rechter-commissaris de verificatievergaderingen voor.
 • Indien nodig ontslaat hij personeelsleden en verkoopt hij de nog aanwezige vermogensbestanddelen (goederen, voorraden, auto’s en onroerend goed). In ieder geval gaan werknemers met een salarisvordering voor op alle concurrente crediteuren.
 • Indien hij onbehoorlijk bestuur of frauduleus gedrag signaleert neemt hij de daartoe geëigende maatregelen.
 • De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de failliete boedel en de handelingen van de curator.
 • Voor bepaalde activiteiten moet de curator toestemming vragen aan de rechter-commissaris (bijvoorbeeld: ontslag personeel en verkoop inboedel of goederen). Verder treedt de rechter-commissaris op als voorzitter van de verificatievergaderingen.
 • Op voordracht van de rechter-commissaris kan de rechtbank de gijzeling bevelen van de failliet. Ook kan de rechter-commissaris getuigen oproepen en horen.
 • Een faillissement kan op de volgende manieren eindigen:
 1. opheffing wegens gebrek aan baten: Zijn er onvoldoende baten om een bedrag uit te kunnen keren aan anderen dan de boedelschuldeisers, dan wordt het faillissement opgeheven bij gebrek aan baten.
 2. beëindiging wegens homologatie van het aangeboden akkoord:”De failliet kan eenmalig een akkoord voorstellen aan de schuldeisers. Een dergelijk voorstel houdt vaak in dat de failliet een percentage van de betreffende vordering betaalt, waartegenover hij voor het restant wordt bevrijd van zijn schulden.
 3. opheffing wegens het verbindend worden van de slot-uitdelingslijst:Wanneer de boedel niet over voldoende actief beschikt om een uitkering te verrichten aan de concurrente crediteuren, maar de preferente crediteuren wel (deels) kunnen worden voldaan
 4. opheffing vonnis rechtbank in hoger beroep door Gerechtshof
 5. opheffing op verzoek gefailleerde en tegelijkertijd uitspreken van de toepassing schuldsaneringsregeling