Tips

Op deze pagina worden enkele tips uitgelegd die betrekking hebben op faillissement.

Met bedrieglijke bankbreuk bedoelt men de situatie wanneer iemand, die in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers, lasten of vorderingen verdicht (verstopt of verzint), baten niet verantwoord, goederen onttrokken heeft of onttrekt, goederen ver beneden de werkelijke waarde heeft verkocht, schuldeisers heeft bevoordeeld en / of de boekhoudverplichting niet nakomt.

Met faillissementsfraude bedoelt men het onttrekken van goederen (ook geld)dat in een failliete boedel valt. Het gaat om het benadelen van de boedel en daarmee van andere crediteuren.

Fraude heeft nadelige gevolgen voor de betrokkenen:

  • strafrechtelijk en civielrechtelijk (ontslag) aangepakt
  • schade voor de benadeelde dat lang niet altijd meer te verhalen is op de dader.
  • risico’s voor de onderneming funest zijn als de schade omvangrijk is.
  • de gevolgschade en de onrust die teweeg wordt gebracht in de organisatie.
  • ernstige imagoschade, ook voor de slachtoffers..

Bij vorderingen op een privé persoon worden óók het saldo van spaarrekeningen van minderjarigen opgenomen in het vermogen van de failliet verklaarde persoon/instantie. Dit valt ook onder de boedel.

Meestal is er bij lange na niet voldoende geld om alle schuldeisers te voldoen. Vaak ontstaan er dan conflicten of zelfs procedures tussen een schuldeiser en de curator, of onder de schuldeisers zelf. Wanneer kleinere bedrijven concurrente schuldeisers zijn, betekent dit vaak dat ze zelf in betalingsnood komen met een keten van faillissementen ten gevolg.

Bron: www.leerwiki.nl